Header image

Cẩn ngôn vô tội, cẩn tắc vô ưu.

Nhân sinh vô thập toàn.

Thiên ngoại hữu thiên, Nhân ngoại hữu nhân

error: Content is protected !!